HƯỚNG DẪN Công tác thông tin đối ngoại năm 2014

Thứ hai - 17/03/2014 14:30   Đã xem: 589   Phản hồi: 0

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về thông tin đối ngoại theo định hướng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 100, ngày 13/3/2014 về Công tác thông tin đối ngoại năm 2014. Nhabaothainguyen trân trọng giới thiệu:


TỈNH UỶ THÁI NGUYÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 100-HD/BTGTU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2014
HƯỚNG DẪN
Công tác thông tin đối ngoại năm 2014
Căn cứ Hướng dẫn số 110-HD/BTGTW, ngày 04/3/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về “Công tác thông tin đối ngoại năm 2014”; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2013 và tình hình thực tiễn của Đảng bộ Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2014, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về thông tin đối ngoại nêu trong Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020” nhằm củng cố đồng thuận xã hội và tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2014.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước. Rà soát và củng cố lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn.
- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ mục đích đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tuyên truyền các thành tựu toàn diện của công cuộc đổi mới; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tuyên truyền và cổ vũ thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tổng kết 30 năm đổi mới, đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn và kỷ niệm các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước…
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo thống nhất đối với công tác thông tin đối ngoại tới cơ sở. Tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…
- Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua các hình thức, phương tiện khác nhau, đặc biệt Internet. Chú trọng nghiên cứu, đầu tư, tăng cường sử dụng các công cụ truyền thông mới, hiện đại, phục vụ mục đích thông tin, tuyên tuyền đối ngoại. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả các thông tin, sản phẩm phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 - Ban hành Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2014; định hướng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí của tỉnh.
- Chỉ đạo công tác nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên về thông tin đối ngoại, đặc biệt là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm như Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên trách thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại.
2. Sở Ngoại vụ
- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá các hoạt động của đất nước và của tỉnh nhân các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng trong năm 2014 theo định hướng của Trung ương.
- Chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về đối ngoại nhân dân; kết quả sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, chính phủ và nhân dân các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả, hiệu quả hợp tác, đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại. Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại.
- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020”, các kế hoạch tuyên truyền, chương trình, đề án thông tin đối ngoại trọng điểm năm 2014.
3. Ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Tăng cường phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí về các nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của địa phương, đơn vị theo đúng nguyên tắc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý thông tin đối ngoại. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch; chú ý khai thác có hiệu quả việc đấu tranh thông qua các diễn đàn, các trang mạng xã hội trên Internet.
- Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình về thông tin, tuyên truyền đối ngoại trọng điểm năm 2014 của địa phương, đơn vị.
4. Các cơ quan báo chí của tỉnh
Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014. Chú trọng tuyên truyền những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước, các nội dung cơ bản về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, các vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận quan tâm…
- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Hạn chế việc đăng tải quá nhiều các thông tin tiêu cực trên báo chí, nhất là báo mạng. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài qua các hình thức khác nhau. Chú trọng mở thêm các trang tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng nước ngoài phục vụ việc tuyên truyền đối ngoại, chú ý tới cả tiếng Lào, tiếng Khơ me...
- Bám sát sự chỉ đạo theo ngành dọc của cấp trên, tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Mở rộng hợp tác, trao đổi giữa các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền đối ngoại./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Đảng đoàn HĐND, BCS Đảng UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tỉnh;
- Sở VH, TT và DL; Sở TT&TT; Sở Ngoại vụ;
- Hội Nhà báo; Báo Thái Nguyên; Báo Văn nghệ Thái Nguyên; Đài PT-TH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Ban; các phòng thuộc Ban;
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
TRƯỞNG BAN


Lê Quang Dực
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay4,427
  • Tháng hiện tại528,654
  • Tổng lượt truy cập17,458,612

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:195 | lượt tải:60

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây