Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thứ sáu - 17/02/2023 09:14   Đã xem: 168   Phản hồi: 0

Ngày 14/02/2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch số 64-KH/BCĐ về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.
- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Yêu cầu
- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan; quán triệt, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước; động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
- Lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.
- Tổ chức Cuộc thi nghiêm túc, phong phú, đa dạng về nội dung; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch; đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 
II. NỘI DUNG
1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
2. Tổ chức Cuộc thi
- Cấp trung ương: Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai.
- Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực. 
3. Đối tượng dự thi
3.1. Với tác giả, nhóm tác giả
- Người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi, Ban Giám khảo).
- Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các cấp; các ban, ngành, đoàn thể; thành viên Nhóm chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông.
- Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).
- Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).
- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.
3.2. Với các tập thể
Giải tập thể xuất sắc dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo Cuộc thi, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại cơ quan, đơn vị địa phương; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi và nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt.
4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi
4.1.Tiêu chí chung
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm theo Kế hoạch này).
- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).
4.2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung
- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (có định hướng chủ đề gửi kèm theo Kế hoạch này).
4.3. Về bản quyền
- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.
- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.
- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.
5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm và Hồ sơ dự thi
5.1. Thời gian
Tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 10/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).
5.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận các bài viết dự thi đủ điều kiện, chất lượng theo Thể lệ và lập danh sách, đồng thời báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi gửi về Phòng Khoa giáo - Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (gửi kèm file word qua thư điện tử theo địa chỉ: khoagiaobtgtutn@gmail.com).
5.3. Hồ sơ dự thi
- Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi cấp tỉnh theo từng loại hình).
- Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận được tại cơ quan, đơn vị, địa phương (có mẫu gửi kèm).
- Danh sách tác phẩm dự thi cấp tỉnh (có mẫu gửi kèm).
- Nội dung các tác phẩm dự thi và minh chứng kèm theo với các sản phẩm đã được công bố/đăng tải. File mềm các tác phẩm dự thi lữu trữ trong USB/đĩa DVD gửi kèm văn bản.
 6. Lộ trình tổ chức Cuộc thi
- Tháng 2: phát động Cuộc thi ở cấp tỉnh. 
- Ngày 10/6/2023: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh.
- Từ ngày 15/6/2023 - 15/7/2023: tổ chức chấm thi, xét giải thưởng cấp tỉnh.
- Từ ngày 20/7/2023 - 31/7/2023: gửi bài dự thi cấp Trung ương.
- Tháng 08/2023: tổ chức trao giải Cuộc thi cấp tỉnh lồng ghép tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên xét chọn và tổ chức trao một số giải như sau:
1. Giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả
- Tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.
- Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.
- Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh/truyền hình/video clip: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.
2. Giải thưởng tập thể xuất sắc
10 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, định hướng chủ đề các tác phẩm dự thi, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động Cuộc thi ở cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện khác phục vụ Cuộc thi; thành lập Hội đồng thẩm định, tiếp nhận bài dự thi và tổ chức chấm, trao giải; đánh giá tổng kết Cuộc thi và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi ở cấp Trung ương.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở đơn vị; tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết và tích cực hưởng ứng tham gia; đăng tải các tác phẩm dự thi và có hình thức động viên cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia Cuộc thi theo quy định. 
3. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, có hình thức phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện, các tác giả không chuyên tại địa phương, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi; tổ chức tiếp nhận các bài viết dự thi đủ điều kiện, chất lượng. Kết quả triển khai Cuộc thi là một trong những nội dung đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương.
4. Đại học Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh chủ động tổ chức phát động Cuộc thi trong đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên. Đồng thời, tiếp tục triển khai tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, biên soạn chuyên đề, tài liệu tham khảo, tài liệu hỏi - đáp… ; thẩm định, lựa chọn bài viết tham gia dự thi theo Kế hoạch. 

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:64 | lượt tải:17

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:21

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:169 | lượt tải:45

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:176 | lượt tải:56

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:202 | lượt tải:62

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay21,757
  • Tháng hiện tại646,132
  • Tổng lượt truy cập17,576,090

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây