Triển khai Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống” năm 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 09:14   Đã xem: 386   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BTCCT, ngày 05/01/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) về việc tổ chức Cuộc thi; căn cứ tình hình, kết quả sau 1 năm triển khai Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Công văn số 1306-CV/BTCCT ngày 01/03/2022 về việc triển khai Cuộc thi, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung trong năm 2022 cụ thể như sau:


1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực viết tin, bài gửi đăng, phát trên các cơ quan báo chí để tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện có cơ chế động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực sáng tác các tác phẩm báo chí về chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia Cuộc thi. Chủ động giới thiệu, phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những điểm sáng, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và các tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại địa phương, đơn vị. 
Các đại biểu tham dự lễ phát động Cuộc thi báo chí đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục đăng, phát các tác phẩm dự thi; quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham gia tích cực, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc thi; có hình thức khuyến khích, khen thưởng kịp thời tác giả, tác phẩm báo chí có chất lượng gửi tham gia dự thi. 
3. Các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi; cổ vũ, động viên cán bộ, phóng viên và các tác giả không chuyên tại cơ quan, địa phương, đơn vị tích cực tham gia dự thi góp phần vào thành công của Cuộc thi. 
4. Ban Tổ chức Cuộc thi định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong năm 2022 như sau: 
- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QÐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị. 
- Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập chuyên đề năm 2022 và sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2022). 
- Tuyên truyền việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trọng tâm là việc xây dựng, triển khai Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam; việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực; kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyên. 
- Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo tình hình thực tế, phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa thông tin phòng, chống dịch với thông tin phục hồi phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác; khơi đậy sự đồng lòng, quyết tâm, tin tưởng của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hiệu quả. 
- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. Tuyên truyền đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản ánh những vấn đề còn hạn chế, được Nhân dân quan tâm một cách kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, đề xuất được giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, khắc phục, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Thông tin văn bản

Xem thêm

Văn bản số:1903/SNV-CCVC

Văn bản Số: 1903 /SNV-CCVC Về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ TT và TT

Lượt xem:616 | lượt tải:106

Thông tư số :13/2022/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lượt xem:300 | lượt tải:67

Kế hoạch số: 23/KH-HNB

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Lượt xem:384 | lượt tải:67

Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN

TIÊU CHÍ CƠ QUAN BÁO CHÍ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Lượt xem:506 | lượt tải:91

mẫu 1-ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM - SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:385 | lượt tải:109

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập151
  • Hôm nay2,722
  • Tháng hiện tại766,786
  • Tổng lượt truy cập11,788,266

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây