HƯỚNG DẪN học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thứ hai - 16/08/2021 08:48   Đã xem: 10034   Phản hồi: 0

Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa (đồng thời là Chuyên đề năm 2021) nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề). Dưới đây là nội dung Hướng dẫn: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
2. Yêu cầu
Các cấp ủy cơ sở, đoàn thể căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
1. Nội dung, tài liệu học tập
1.1. Nội dung
Học tập, quán triệt Chuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: 
- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. 
- Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
1.2. Tài liệu học tập
- Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành. Tài liệu dự kiến phát hành trong tháng 8/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên sẽ có công văn thông báo để các đơn vị đặt mua tài liệu phục vụ học tập (sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
-Đĩa DVD nội dung bài nói của đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.
- Một số tài liệu khác do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khốitổng hợp bổ sung để tổ chức học tập, tuyên truyền.
2. Hình thức, thời gian thực hiện
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
- Cấp Đảng ủy Khối: Tổ chứcHội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. (Đã tổ chức vào ngày 12/6/2021).
- Cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở:
Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viêntùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 có thể tổ chức hội nghị chuyên đề riêng hoặc kết hợp với hội nghị triển khai các nội dung khác phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thời gian: Hoàn thành trong quý III năm 2021.
Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp hoặc phân công các đồng chí trong cấp ủy quán triệt, truyền đạt các nội dung chuyên đề. Trong trường hợp đặc biệt có thể mời báo cáo viên cấp trên quán triệt, truyền đạt.
Các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể trực thuộc tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 
Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,…
2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề
Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. 
2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ 
Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối
Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ hướng dẫn tổ chức học tập Chuyên đề; cung cấp tài liệu, chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề tại các cơ sở; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; biên tập nội dung chuyên đề đăng trên Bản tin nội bộ, Trang thông tin điện tử để phục vụ việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền. Phối hợp với các các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cơ sở, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
2. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể trực thuộc
Căn cứ hướng dẫn này để chỉ đạo, tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện các nội dung Chuyên đề; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; lồng ghép thực hiện Chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,đánh giá việc tổ chức thực hiện, kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào những nội dung cơ bản của Chuyên đề, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động bằng hình thức phù hợp về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ,…. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và những vấn đề phức tạp phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời; 
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (5 năm) theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. 
3. Cấp ủy Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của Chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 
Trên đây là hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (đồng thời là Chuyên đề năm 2021), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
 

Tác giả bài viết: Việt Hoa (TH)

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:195 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay5,593
  • Tháng hiện tại529,820
  • Tổng lượt truy cập17,459,778

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây