Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 05/08/2021 09:54   Đã xem: 447   Phản hồi: 0

Ngày 4/8/2021, Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 31-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dưới đây là nội dung Kế hoạch.


KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng. 
 Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thông qua Hội thi giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức và chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình; tuyển chọn công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu và lựa chọn cá nhân xuất sắc 
tham dự Hội thi cấp tỉnh.
2. Yêu cầu
Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên; báo cáo viên dự thi chuẩn bị tốt về đề cương, kỹ năng thuyết trình và kiến thức nghiệp vụ; thực hiện đúng quy chế của Hội thi. 
Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước và sau Hội thi với nhiều hình thức phong phú đa dạng, trong đó, đặc biệt sử dụng sức lan tỏa sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Hội thi tổ chức phải đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid- 19.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Hình thức thi: Hội thi tổ chức ở 02 cấp: Cấp cơ sở và cấp Đảng bộ Khối.

1.1. Hội thi cấp cơ sở (không bắt buộc)
Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khuyến khích các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức Hội thi cấp cơ sở để lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cấp Đảng bộ Khối. Hình thức thi cấp cơ sở, các chi, đảng bộ cơ sở tham khảo Hội thi cấp Khối để xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp, đạt hiệu quả.
    1.2. Hội thi cấp Đảng bộ Khối
    1.2.1. Vòng loại: Mỗi thí sinh phải tham dự đủ 02 phần thi:
a) Phần 1: Soạn đề cương thuyết trình. Đề cương cần viết ngắn gọn, rõ ràng đánh máy, độ dài không quá 12 trang khổ giấy A4, đóng thành quyển và có bìa gửi về Ban Tổ chức Hội thi cấp Đảng bộ Khối theo đúng thời gian quy định của kế hoạch Hội thi. Ban Giám khảo chấm điểm Đề cương bản word. 
b) Phần 2: Trình bày, thuyết trình chuyên đề đã soạn đề cương (có thể lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã soạn) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác, ghi hình và gửi clip về cho Ban Tổ chức Hội thi cấp Đảng bộ Khối. Lưu ý: Thời gian thuyết trình không quá 15 phút; clip phải đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh.
Căn cứ bài dự thi của thí sinh gửi về (gồm cả đề cương và clip thuyết trình), Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm đề xuất Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết.
    1.2.2. Vòng chung kết: Mỗi thí sinh tham dự 02 phần thi:
a) Phần 1: Thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trực tiếp trước hội đồng Ban Giám khảo. Thời gian thuyết trình không quá 15 phút.
b) Phần 2: Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 05 phút.
    2. Nội dung thi
Thí sinh lựa chọn một vấn đề cụ thể trong các nội dung sau: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi. Khuyến khích thí sinh chọn nội dung có liên quan trực tiếp đến thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đang công tác.
Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.
    3. Đối tượng, số lượng dự thi
    3.1. Đối tượng dự thi: Đồng chí cấp ủy hoặc báo cáo viên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối.
    3.2. Số lượng
- Hội thi cấp cơ sở: Các chi bộ, đảng bộ cơ sở chủ động về quy mô tổ chức và số lượng thí sinh dự thi.
- Vòng loại cấp Khối: Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn cử 01 thí sinh tham gia dự thi cấp Khối.
- Vòng chung kết cấp Khối: Căn cứ kết quả thi vòng loại, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn từ 10 đến 15 thi sinh xuất sắc nhất (tùy theo kết quả, chất lượng thi vòng loại) tham dự vòng chung kết.
    III. TIÊU CHÍ, CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI
    1. Vòng loại: Điểm của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo đối với 02 phần thi: Soạn đề cương (hệ số 1) và thuyết trình (hệ số 2).

    1.1. Tiêu chí chấm điểm phần soạn đề cương
    Ban Giám khảo sẽ chấm điểm phần đề cương dựa trên các tiêu chí: Đảm bảo bố cục, dung lượng theo quy định; nội dung bài viết đúng chủ đề, có tính thuyết phục; trình bày đẹp, sáng tạo.
Đề cương dự thi được đánh máy bằng tiếng Việt, dài không quá 12 trang khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, khoảng cách các dòng Exactly19pt, canh lề: Trái: 3cm; phải: l,5cm; trên, dưới: 2cm; đóng thành quyển, có bìa, trên bìa ghi rõ tên chuyên đề, họ tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, đơn vị công tác; trang cuối có chữ ký của thí sinh và xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt.
Bố cục phần đề cương cần bao hàm đầy đủ 03 nội dung cơ bản sau đây:
- Lý do chọn chủ đề, nội dung thuyết trình (tính cấp thiết của vấn đề đối với nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đối với đời sống của bản thân, gia đình và xã hội...).
- Giới thiệu các nội dung cơ bản, cốt lõi theo chủ đề thí sinh lựa chọn; nêu được các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả những vẩn đề đã đặt ra.
-  Liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc trong thực tế đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. Kêu gọi, thuyết phục, cổ vũ, định hướng tư tưởng cho mọi người hoặc từng nhóm đối tượng cùng quyết tâm thực hiện các nội dung, giải pháp đề ra, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Lưu ý: Thí sinh gửi đề cương dự thi (đóng thành 05quyển) về cho Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 15/9/2021 để Tổ Thư ký tổng hợp cho Ban Giám khảo chấm điểm. Các bài thi gửi sau thời gian trên coi như không hợp lệ và không được chấm điểm. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì đồng thời phải gửi slide (không quá 60 slide) cho Ban Tổ chức Hội thi.
1.2. Tiêu chí chấm điểm phần thuyết trình
Căn cứ clip phần thuyết trình của thí sinh gửi về, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Trình bày lưu loát, truyền cảm, thuyết phục; tác phong, trang phục phù hợp; phương pháp trình bày hiện đại, sinh động, sáng tạo; thời gian đảm bảo theo quy định.
Khuyến khích thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint hoặc clip để minh họa khi thi thuyết trình; trong quá trình thuyết trình thoát ly đề cương và vận dụng được các kỹ năng tuyên truyền miệng. 
    2. Vòng chung kết: Điểm của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo đối với 03 phần thi: Viết đề cương (điểm được lấy từ vòng loại, hệ số 2), thi thuyết trình (hệ số 3) và phần trả lời câu hỏi (hệ số 1).
    2.1. Tiêu chí chấm điểm phần soạn đề cương: Điểm được lấy từ điểm soạn đề cương ở vòng loại, hệ số 2. 
    2.2. Tiêu chí chấm điểm phần thuyết trình: Như tiêu chí chấm điểm của phần thi thuyết trình tại Vòng loại.
    2.3. Tiêu chí chấm điểm phần trả lời câu hỏi
Ban Giám khảo sẽ chấm điểm phần thi trả lời câu hỏi dựa trên các tiêu chí: Trả lời lưu loát; sát, đúng nội dung câu hỏi; có tính phản biện, logic; thời gian đảm bảo theo quy định.
3. Cơ cấu giải thưởng
    Căn cứ điểm thi của các thí sinh, Ban Tổ chức Hội thi xem xét trao giải cho các thí sinh xuất sắc, bao gồm:
+ 01 Giải Nhất
+ 02 Giải Nhì
+ 03 Giải Ba
+ Các giải Khuyến khích
    IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI
- Hội thi cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/9/2021.
- Hội thi cấp Khối:
+ Vòng loại: Danh sách thí sinh dự thi, đề cương bài dự thi và clip phần thuyết trình của thí sinh gửi về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông qua Ban Tuyên giáo, email:banbientapduk@thainguyen.gov.vn trước ngày 15/9/2021. (có mẫu gửi kèm)
Ban Giám khảo chấm điểm và Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo kết quả thí sinh được vào vòng chung kết trước ngày 30/9/2021.
+ Vòng chung kết: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2021.
    + Lưu ý: Căn cứ trên kết quả Hội thi cấp Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ chọn cử các thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 10/2021.
    V. KINH PHÍ
    Sử dụng kinh phí chi thường xuyên năm 2021 (xin cấp bổ sung).
    VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Cấp Đảng ủy Khối
Giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức tốt Hội thi. Sau khi kết thúc Hội thi, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, đặc biệt là diễn biến của dịch Covid- 19, Đảng ủy Khối sẽ có sự điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội thi cho phù hợp.
Giao Ban Tổ chức Hội thi xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. 
    2. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở
Căn cứ kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời tiến hành chọn cử, gửi danh sách thí sinh tham dự Hội thi (theo mẫu) về Đảng ủy Khối; tạo điều kiện để thí sinh của đơn vị mình hoàn thành tốt các phần thi theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

    T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Ngô Văn Lâm

Tác giả bài viết: Việt Hoa (TH)

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Thông tin văn bản

Xem thêm

Văn bản số:1903/SNV-CCVC

Văn bản Số: 1903 /SNV-CCVC Về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ TT và TT

Lượt xem:619 | lượt tải:106

Thông tư số :13/2022/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lượt xem:304 | lượt tải:67

Kế hoạch số: 23/KH-HNB

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Lượt xem:386 | lượt tải:68

Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN

TIÊU CHÍ CƠ QUAN BÁO CHÍ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Lượt xem:508 | lượt tải:92

mẫu 1-ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM - SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:386 | lượt tải:110

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập221
  • Hôm nay37,039
  • Tháng hiện tại834,414
  • Tổng lượt truy cập11,855,894

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây