Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Thứ ba - 03/08/2021 08:55   Đã xem: 837   Phản hồi: 0

Ngày 01/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; qua đó, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng; qua đó, vận dụng nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác một cách hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.
2. Yêu cầu
- Các chi bộ, đảng bộ, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối tích cực triển khai để Cuộc thi đạt hiệu quả; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhiệt tình hưởng ứng tham gia, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ.
- Phần mềm Cuộc thi phải bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực và có thể tích hợp với nhiều công cụ, phương tiện thông tin.
- Cuộc thi phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.
II. TÊN GỌI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên gọi
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
2. Nội dung thi:
- Những nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 01/10/2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Hình thức thi
- Thi trắc nghiệm trên Internet tại Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: http://dukcq.thainguyen.dcs.vn/) (Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).
4. Đối tượng dự thi
Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ ra đề thi, Tổ thư ký Cuộc thi).
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ ra đề thi và Tổ thư ký
- Ban Tổ chức Cuộc thi gồm: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các đoàn thể của Đảng ủy Khối.
- Tổ ra đề Cuộc thi gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.
- Tổ thư ký Cuộc thi gồm: cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, đơn vị cung cấp phần mềm.
2. Thể lệ Cuộc thi (Do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành kèm theo).
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Từ 10h00 sáng Thứ 2 ngày 02/8/2021 đến 9h30 ngày 30/8/2021.
- Tổ chức Cuộc thi hàng tuần bắt đầu từ 10h sáng thứ 2.
- Công bố kết quả thi tuần vào 9h30 sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.
- Tổ chức phát động Cuộc thi trong tháng 7/2021. Tổ chức tổng kết và trao thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối năm 2021.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ CUỘC THI
1. Cá nhân
Mỗi tuần thi có 11 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.
Cá nhân đạt giải Cuộc thi tuần được nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Tập thể
Ban Thường vụ Đảng ủy khối tặng Giấy khen và tiền thưởng cho một số chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Cuộc thi (có số lượt người tham gia dự thi nhiều nhất tính trên tỷ lệ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị).
3. Kinh phí (trích từ nguồn đảng phí năm 2021).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ ra đề thi và Tổ thư ký Cuộc thi.
- Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi thông qua trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có thể tìm hiểu và tích cực tham gia.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối xây dựng bộ câu hỏi và đáp án các tuần thi. Cung cấp thông tin kết quả Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi.
2. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức Cuộc thi, xây dựng bộ câu hỏi và đáp án các tuần thi. Chọn cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban Tổ chức, Tổ ra đề thi, Tổ thư ký Cuộc thi khi được phân công. Tích cực tuyên truyền về Cuộc thi đến các chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể trong Khối.
- Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi.
3. Đảng bộ VNPT Thái Nguyên
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi.
- Thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm đảm bảo chất lượng, độ bảo mật và tích hợp được trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng internet.
4. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối
- Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi tổ chức tốt việc phát động tham gia Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên trang thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội.

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Thông tin văn bản

Xem thêm

Văn bản số:1903/SNV-CCVC

Văn bản Số: 1903 /SNV-CCVC Về việc thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ TT và TT

Lượt xem:626 | lượt tải:108

Thông tư số :13/2022/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Lượt xem:306 | lượt tải:69

Kế hoạch số: 23/KH-HNB

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Lượt xem:389 | lượt tải:70

Ban hành theo Quyết định số: 70a/QĐ-HN

TIÊU CHÍ CƠ QUAN BÁO CHÍ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Lượt xem:509 | lượt tải:94

mẫu 1-ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM - SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lượt xem:387 | lượt tải:112

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm109
  • Hôm nay24,073
  • Tháng hiện tại917,581
  • Tổng lượt truy cập11,939,061

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây