Về tổ chức Tết Quý Mão 2023

Thứ ba - 20/12/2022 14:40   Đã xem: 307   Phản hồi: 0

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn số 684-CV/ĐUK về việc tổ chức tết Quý Mão 2023 gửi các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Nội dung Công văn như sau:

Thực hiện Công văn số 1430-CV/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 (Chỉ thị số 19-CT/TW); để chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức tốt các hoạt động đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc; các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW [1]và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đảng ủy Khối liên quan đến tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; lãnh đạo tổ chức tốt Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”; các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động, bảo đảm các điều kiện cần thiết để mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.
2. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc có chức năng quản lý nhà nước thông qua vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết theo quy định. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội vui Xuân, lễ kỷ niệm, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa dân tộc. Nghiêm cấm tổ chức các lễ, hội không đúng quy định và trái với thuần phong, mỹ tục. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá văn hoá độc hại, tệ nạn cờ bạc, hoạt động của các tổ chức tự xưng, tổ chức bất hợp pháp. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
4. Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc và Văn phòng Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH của Đảng bộ Khối tăng cường tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, trên trang website Đảng bộ Khối, bản tin nội bộ, trang Thông tin điện tử của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của Đảng bộ Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
5. Các cấp ủy cơ sở hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 05/01/2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 ngay từ đầu năm.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối quan tâm thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định./.

Dưới đây là toàn văn chỉ thị:

 
 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 19-CT/TW

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022
CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ

về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
-----

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.
Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 2. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ… Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ nhân dân, kiều bào ta từ nước ngoài về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.
5. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của đất nước. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.
6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết) để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và chăm lo Tết cho nhân dân; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.
7. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị.
Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Ban Bí thư Trung ương
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
- Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
T/M BAN BÍ THƯ


Đã kýVõ Văn Thưởng

Tác giả bài viết: Việt Hoa ( TH )

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:60 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:77 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:174 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:195 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay4,388
  • Tháng hiện tại528,615
  • Tổng lượt truy cập17,458,573

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây