KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 23/KH-HNB, kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam"

Số kí hiệu Kế hoạch số: 23/KH-HNB
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên
Người ký Nguyễn Bảo Lâm

Nội dung

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
HỘI NHÀ BÁO
***
Số: 23/KH-HNB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên,  ngày 26 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.
- Nêu cao tinh thần xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường văn hóa của các cơ quan báo chí và người làm báo Việt Nam.
2. Yêu cầu
- Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.
- Thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO
Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN về việc Ban hành tiêu chí cơ quan Văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam gồm:
1.Cơ quan báo chí văn hóa:
1.1Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
1.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.
1.3 Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.
1.4 Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.
1.5 Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
1.6 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.
2. Văn hóa của người làm báo:
2.1Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
2.2 Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.
2.3 Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.
2.4 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.
2.5 Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.
2.6 Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua; trên cơ sở nội dung các tiêu chí về cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh xây dựng bảng chấm điểm cụ thể hóa các tiêu chí gắn với cơ quan báo chí và người làm báo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.
2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tuyên truyền vận động hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.
3. Giao cho Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và các Liên Chi hội, Chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền tổ chức phát động phong trào tới toàn thể hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện tốt phong trào thông qua việc thực hiện các tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và của người làm báo Việt Nam.
4. Văn phòng Hội nhà báo tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc thực hiện tốt các nội dung của phong trào và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo Hội Nhà báo Việt Nam theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”, của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

 
Nơi nhận:
- Hội nhà báo VN (báo cáo);
- Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (phối hợp);
- Các UVBCH Hội;
- Các LCH, CH (thực hiện);
- Lưu: VT.
T.M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đã kýNguyễn Bảo Lâm
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây