HĐND tỉnh Thái Nguyên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Thứ tư - 06/12/2023 22:43   Đã xem: 126   Phản hồi: 0

Chiều 6/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, trong đó có 7 chức vụ của HĐND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban HĐND tỉnh) và 21 chức vụ của UBND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh). HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Sau đây là kết quả chi tiết.


I. Các chức vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh (07 người)

1. Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm:  01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Ân Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

II. Các chức vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (21 người)

1. Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Nguyễn Bá Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 76,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 23,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6.  Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 70,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 24,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Trần Trọng Chung, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 10,8% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

8. Ông Hà Văn Dương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Bùi Đức Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5 % tổng số phiếu thu về).

12. Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Trần Văn Hậu, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Đỗ Xuân Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 7,7% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Đặng Ngọc Huy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 92,3% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu (chiếm 93,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 80% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

20. Ông Phạm Văn Sỹ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 83,1% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

Tác giả bài viết: Bắc Việt - Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập81
  • Hôm nay8,987
  • Tháng hiện tại654,464
  • Tổng lượt truy cập23,048,467

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:102 | lượt tải:38

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:106 | lượt tải:35

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:580 | lượt tải:132

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:579 | lượt tải:183

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:757 | lượt tải:189

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây